piv logo


Adresas: Mokyklos g. 3,
Alytaus r., Pivašiūnų k.,
Pivašiūnų sen.
LT-64482 LIETUVA

Įstaigos kodas: 190245865
Tel.: (8 315) 29 331, (8 315) 29 332
Fax,: (8 315) 29 303
El. paštas: pivasiunuvid@gmail.com
Pamokų laikas
1. 8.30 9.15
2. 9.25 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.25 12.10
5. 12.25 13.10
6. 13.20 14.05
7. 14.15 15.00
8. 15.10 15.55
25sveika mokykla logo 

Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos pailgintos dienos grupės
2017-2018 m. m. veiklos ataskaita

2017-2018 m. m. buvo organizuojama pailgintos dienos grupės veikla mokiniams, kuriems teikta gimnazijos nuostatuose reglamentuota mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildoma mokama neformalaus švietimo paslauga, po pamokų organizuojant mokinių priežiūrą, užimtumą, teikiant pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudarant sąlygas mokinių laisvalaikiui organizuoti ir neformaliam ugdymui vykdyti. Pailgintos dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, bendrosiomis programomis, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. K-299.

Grupė sudaryta iš mokinių, priimtų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir patvirtintą direktoriaus veiklos planą ir dienotvarkę. Grupės darbo laikas derinamas su mokinių pamokų tvarkaraščiu. Grupės veikla organizuojama Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus įsakymu (2014m. lapkričio 3d. Nr. V-81 (1)) paskirtoje patalpoje – 2 klasės pradinių klasių kabinetas.

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje: 19, išvyko – 1, atvyko –4. Mokinių skaičius mokslo metų pabaigoje – 22.

Mokinių skaičius grupėje mokslo metų pabaigoje pagal klases:

1 klasė – 3 mokiniai
2 klasė – 6 mokiniai
3 klasė – 2 mokiniai
4 klasė – 6 mokiniai
5 klasė – 1 mokinys
6 klasė – 2 mokiniai
7 klasė – 2 mokiniai

Pailgintos dienos grupės metu organizuojama mokinių ugdomoji veikla ir laisvalaikis, žadinamas mokinių kūrybiškumas, savarankiškumas, pareigingumas, atsakomybė, atsižvelgiant į jų gebėjimus. Taip pat sudaromos sąlygos dirbti individualiai ir grupėmis, ugdomi kolektyvinio darbo įgūdžiai.

Pagrindinis veiklos tikslas – ugdyti mokinių socialines, asmenines, edukacines kompetencijas, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Metų eigoje buvo siekiama mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais (kviečiami pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojai į pagalbą vaikui atliekant namų darbus, žaidžiami žaidimai skatinantys draugiškumą, komandinį darbą, žiūrimi animaciniai ir mokomieji filmukai apie tarpusavio draugiškus ir mandagius santykius, saugų elgesį įvairiose situacijose, gamtosaugą ir higieną, pilietiškumą ir kt.), suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajusti grupinio darbo džiaugsmus (mokiniai vieni kitiems padeda išmokti namų darbus, atlikti įvairias užduotis, moko grupės narius skaityti, skaičiuoti, rašyti, kuria ir atlieka bendrus projektus bei konkursus: „Praleistos vasaros įspūdžiai“, „Mano šeima“, „Minklės ir mįslės“, „Mano augintinis“, „Sveika mityba“, „Laiškas Kalėdų seneliui“, „Kaip kuo taupiau naudoti vandenį, kaip rūpintis oro švara“, „Mano vasaros planai“ ir kt., spalvoja ir piešia pagal numatytą temą, žaidžia stalo tenisą, kaladėlėmis, domino, žodžių dėliones, konstruoja lego ir t.t.), stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį. Buvo siekiama mokyti mokinius naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus, gilinti mokomųjų dalykų žinias, ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą ir darbą. Didelis dėmesys pailgintos dienos grupėje buvo sutelktas namų darbų atlikimui ir išmokimui. Glaudžiai bendradarbiaujama su pradinių klasių ir dalykų mokytojais (užvesti namų darbų sąsiuviniai, kuriuose atsispindi mokytojų užrašytos kiekvienos dienos namų darbų užduotys ir grupės auklėtojos fiksuojama kiekvieno mokinio veikla. Pastabose grupės auklėtoja žymi ar atlikta užduotis, kiek kartų mokinys skaitė tekstą, išmoko eilėraštį, užsienio kalbos žodžius ir kt.). Taip pat didelis dėmesys skiriamas skaitymo tobulinimui (kiekvienas mokinys per savaitę privalo paskaityti 1 val. ir daugiau papildomas knygeles ar žurnalus pagal jų poreikius ir galimybes, patartina iš bibliotekos). Per visus mokslo metus aktyviai konsultuojamasi ir bendradarbiaujama su logopede, socialine pedagoge, tėvais, ieškoma geriausių ir tinkamiausių vaikams mokymo(-si) būdų. Stengiamasi sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų, įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje dienos grupėje.

Pristačius tėvams sutikimus ir vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-71 (1) įsakymu, grupės auklėtoja priima tėvų pristatomą mokestį už pailgintoje dienos grupėje teikiamas neformalaus ugdymo papildomas paslaugas ir įneša į Pivašiūnų gimnazijos atsisk. sąskaitą.

Grupės veiklos programa buvo siekiama atitikti ugdymo įstaigos keliamus tikslus, uždavinius ir grindžiama mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimu bei užtikrinti mokinių saugumą mokykloje, suteikti galimybes vaikams mokytis remiantis supančia erdve (biblioteka, sporto baze, internetu, literatūra, mokymo priemonėmis ir kt.).

(Buchalterės ataskaita pridedama priedas Nr. 1)

DSC_2621
DSC_2626
DSC_2629
DSC_2644
DSC_2646
DSC_2647
DSC_2647-1
DSC_2648
DSC_2651
DSC_2656
DSC_2660
DSC_2661
DSC_2664
DSC_2666
DSC_2671
DSC_2674
DSC_2676
DSC_2678
DSC_2685
DSC_2687
DSC_2693
DSC_2694
DSC_2696
DSC_2697
DSC_2703
DSC_2705
DSC_2709
DSC_2840
DSC_2841
DSC_2844
DSC_2849
DSC_2851
DSC_2854
DSC_2859-2
DSC_2865
DSC_2870
DSC_2871
DSC_3706
DSC_3711
DSC_3711-1
DSC_3714
DSC_3716
DSC_3719
DSC_3720
DSC_3727
DSC_3728
DSC_3729
DSC_3736
DSC_3738
DSC_3740
DSC_3746
DSC_3748
DSC_3754
DSC_3755
DSC_3758
DSC_3761
01/56 
start stop bwd fwd

Pailgintos dienos grupės auklėtoja
A.Kazlauskaitė-Vainickienė

 
Sukurta naudojant Rush Tide.