Pamokų laikas
1. 8.30 9.15
2. 9.25 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.25 12.10
5. 12.25 13.10
6. 13.20 14.05
7. 14.15 15.00
8. 15.10 15.55
25sveika mokykla logo 
Spausdinti
Straipsnis
Nuostatai
Nuostatų 2 psl.
Nuostatų 3 psl
Nuostatų 4 psl.
Nuostatų 5 psl.
Visi puslapiai

 

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2014 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. K-196


ALYTAUS R. PIVAŠIŪNŲ GIMNAZIJOS
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos (toliau – gimnazija) oficialųjį pavadinimą, trumpąjį gimnazijos pavadinimą ir juridinio asmens kodą, įsteigimo datą, teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį ir kitas paskirtis, mokymo kalbą ir mokymosi formą (-as), mokymo proceso organizavimo būdą (-us), vykdomas švietimo programas ir išduodamus mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, gimnazijos veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, gimnazijos turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, gimnazijos veiklos priežiūrą, gimnazijos interneto svetainės adresą, šaltinius, kuriuose skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, informacijos teikimo visuomenei apie gimnazijos veiklą tvarką, nuostatų keitimo ar papildymo inicijavimo, jų derinimo tvarką, subjektą, tvirtinantį nuostatų pakeitimus ir papildymus, gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar gimnazijos struktūros pertvarkos tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Pivašiūnų gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190245865.

3. Gimnazijos įsteigimo data – 1905 m. rugsėjo 1 d.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. gimnazijos priklausomybė – savivaldybės.

5. Gimnazijos savininkė – Alytaus rajono savivaldybė.

6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus rajono savivaldybės taryba, kuri:

6.1. tvirtina gimnazijos nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia gimnazijos direktorių;

6.3. priima sprendimus dėl gimnazijos:

6.3.1. buveinės pakeitimo;

6.3.2. reorganizavimo ar likvidavimo;

6.3.3. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Gimnazijos buveinė – Mokyklos g. 3, Pivašiūnai, Pivašiūnų sen., LT-64482 Alytaus r.

8. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

9. Tipas – gimnazija.

10. Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

11. Kitos paskirtys – ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla, priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

15. Vykdomos švietimo programos:

15.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

15.2. priešmokyklinio ugdymo programa;

15.3. pradinio ugdymo programa;

15.4. pagrindinio ugdymo programa;

15.5. vidurinio ugdymo programa.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

16.1. pažyma;

16.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

16.3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

16.4. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

16.5. pažymėjimas;

16.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

16.7. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16.8. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

16.9. brandos atestatas;

16.10. brandos atestato priedas.

17. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija pavadinimu, tvarkantis finansinę veiklą, buhalterinę apskaitą savarankiškai, turintis atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

18. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais ir šiais gimnazijos nuostatais. 
Sukurta naudojant Rush Tide.