piv logo


Adresas: Mokyklos g. 3,
Alytaus r., Pivašiūnų k.,
Pivašiūnų sen.
LT-64482 LIETUVA

Įstaigos kodas: 190245865
Tel.: (8 315) 29 331, (8 315) 29 332
Fax,: (8 315) 29 303
El. paštas: pivasiunuvid@gmail.com
Pamokų laikas
1. 8.30 9.15
2. 9.25 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.25 12.10
5. 12.25 13.10
6. 13.20 14.05
7. 14.15 15.00
8. 15.10 15.55
25sveika mokykla logo 

MOKINIŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS

Vaiko teisės:

1. Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

2. turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

3. į medicinos aptarnavimą, tinkamą mitybą ir higieną;

4. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą bei poreikius;

5. bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą;

6. atskleisti savo gebėjimus ir talentus;

7. ugdyti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas;

8. naudotis kitų teisės aktų įtvirtintomis teisėmis.

 

Mokinio teisės ir pareigos:

1. Mokinys turi teisę:

1.1. nemokamai mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo programas;

1.2. nemokamai gauti informaciją apie mokykloje veikiančias švietimo programas, mokymosi formas;

1.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;

1.4. savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.5. sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

1.6. gauti geros kokybės švietimą;

1.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

1.8. eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis įvykdyta;

1.9. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje;

1.10. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

1.11. į socialinę pagalbą, jei tokios negali suteikti tėvai (vaikų globėjai, rūpintojai);

1.12. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;

1.13. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

1.14. dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę, svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

1.15. puoselėti savo kalbą, kultūrinį išprusimą, papročius bei tradicijas;

1.16. dalyvauti, kai svarstomas klausimas, susijęs su jų asmeniu;

1.17. 5-12 klasių mokiniai turi teisę dalyvauti mokyklos savivaldoje;

1.18. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas;

1.19. lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;

1.20. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

1.21. nemokamai naudotis vadovėliais, jei jie mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

1.22. kitos teisės, nustatytos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

Mokinio pareigos:

1. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

3. nuolat lankyti mokyklą, laikytis mokinių elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių;

4. laikytis žmonių bendravimo normų, pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais;

5. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų;

6. sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis ir įpareigojimus;

7. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti mokyklai padarytą žalą;

8. nevartoti, nesinešioti ir nepardavinėti alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų;

9. nevartoti smurto, patyčių, reketo tarp bendraamžių. Nefotografuoti, nefilmuoti ir neplatinti su tuo susijusių vaizdų;

10. už mokyklos nuostatuose numatytų pareigų nevykdymą mokinys atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

 
Sukurta naudojant Rush Tide.