piv logo


Adresas: Mokyklos g. 3,
Alytaus r., Pivašiūnų k.,
Pivašiūnų sen.
LT-64482 LIETUVA

Įstaigos kodas: 190245865
Tel.: (8 315) 29 331, (8 315) 29 332
Fax,: (8 315) 29 303
El. paštas: pivasiunuvid@gmail.com
Pamokų laikas
1. 8.30 9.15
2. 9.25 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.25 12.10
5. 12.25 13.10
6. 13.20 14.05
7. 14.15 15.00
8. 15.10 15.55
25sveika mokykla logo 

MOKYTOJŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS

 

Mokytojų  teisės:

1. pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas, atitinkančias bendruosius ugdymo ir mokyklos tikslus, skirtingų gebėjimų mokinių grupes;

2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir gauti apmokėjimą už kvalifikacijos tobulinimo išlaidas, būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

3. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;

4. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

5. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

6. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

7. naudotis kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis: gauti kasmetines atostogas ir turėti galimybę naudotis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijų numatytomis lengvatomis.

8. bendradarbiauti su kolegomis, organizuojant mokyklos mokinių ugdymą(-si).

 

 

Mokytojų pareigos:

1. dalyvauti pasiekimų, patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

2. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

3. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

4. ugdyti mokinių savarankiškumą, gebėjimą mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi;

5. pritaikyti integruotiems specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones, bendradarbiauti su mokyklos Specialiojo ugdymo komisija;

6. ugdyti tvirtas mokinių dorines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, užtikrinančias jų asmens galių plėtotę;

7. laikytis teisės norminių aktų, patvirtintų mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;

8. nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų mokymosi poreikius ir pasiekimus;

9. analizuoti savo pedagoginę veiklą, nešališkai vertinti ugdymo rezultatus;

10. tobulinti savo kvalifikaciją.

 

Klasių auklėtojų pareigos, teisės ir atsakomybė:

1. rūpintis mokinių asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda;

2. burti klasėje dirbančius mokytojus iškeltiems uždaviniams įgyvendinti;

3. pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus, siekti, kad jie dalyvautų svarstant ugdymo turinį, formas ir metodus;

4. domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio režimą, puoselėti sveiką gyvenseną;

5. padėti mokiniams formuoti vertybines nuostatas, ugdyti jų pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;

6. bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, informuoti tėvus apie jo mokymąsi ir elgesį, neatidėliojant išsiaiškinti mokyklos nelankymo priežastis;

7. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti mokyklos vadovus bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

8. padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas problemas;

9. padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį;

10. būti tarpininku tarp mokyklos vadovybės, kitų mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų), sprendžiant individualias auklėtinių problemas;

11. tvarkyti auklėtinių ugdymosi rezultatus įteisinančius dokumentus, prižiūrėti, kaip mokiniai vykdo mokyklos nuostatus, mokyklos bendruomenės priimtas vidaus tvarkos taisykles;

12. informuoti mokinius apie profesinio orientavimo (-si) šaltinius ir institucijas;

13. inicijuoti ir remti mokinių savivaldą klasėje, mokykloje, tvirtinti demokratiškus bendravimo principus, aktyvią vertybiškai orientuotą pilietinę poziciją; bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis;

14. Kartu su klase dalyvauti privalomuose mokyklos ir Alytaus rajono savivaldybės renginiuose ir atsakyti už auklėtinių kultūringą elgesį.

   Mokytojai ir klasės auklėtojai atsako už mokinių auklėjimą. Jeigu jie nevykdo savo pareigų arba jas vykdo netinkamai, fiziškai, psichiškai žaloja mokinius arba kitaip pažeidžia jų teises, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka.

   Mokyklos logopedas, socialinis pedagogas ir kiti ugdymo funkcijas vykdantys specialistai, sveikatos priežiūros specialistas, aptarnaujantis personalas vadovaujasi mokyklos nuostatais, profesinės veiklos nuostatais ir pareigybės aprašymu, o jeigu nurodytuose dokumentuose atskirų kategorijų specialistų funkcijos neaptartos – Lietuvos Respublikos ir Alytaus rajono savivaldybės institucijų teisės aktais.

 

 
Sukurta naudojant Rush Tide.